Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een behandeling is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig..
Behandeling vindt plaats op afspraaken
Een intakegesprek duurt 90 minuten.

Vertrouwelijk Alles wat tijdens de behandelingen wordt besproken blijven vertrouwelijk en vallen onder beroepsgeheim.

Aansprakelijkheid Laura Hartman, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten. Wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en mij voor aanvang van een consult hiervan op de hoogte te brengen.

Betalingswijze van de behandelingen gebeurd in onderling overleg en is contant.

Annulering afspraak:
Houd je aan de met jou gemaakte afspraken, wat belangrijk is voor de coaching of behandeling zodat er continuïteit in het proces plaatsvindt. Bovendien reserveer ik tijd voor jou. Wanneer je een keer door overmacht verhinderd bent, verzoek ik je om dit mij zo spoedig mogelijk te laten weten.
– Wanneer jouw afmelding meer dan 48 uur voor de afspraak plaats vindt wordt er geen bedrag in rekening gebracht.
– Wanneer jouw afmelding minder dan 48 uur voor de afspraak plaats vindt, wordt een bedrag van € 33 in rekening gebracht.
– Bij het niet nakomen van een afspraak zonder deze geannuleerd te hebben, wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.
Als psycho-energetisch lifestyle coach ben ik gebonden aan zwijgplicht. Dat wil zeggen dat ik zonder (schriftelijke) toestemming van jou geen informatie aan derden mag verstrekken.

Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.
Laura Hartman verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt heeft voor informatieverstrekking.

Informatie:
Indien u informatie wilt ontvangen dan is uw naam, telefoonnummer en/of mailadres voldoende + uw vraag zodat wij die informatie aan u kunnen verstrekken.
Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of door te verkopen aan derden.

Cookies
Laura Hartman maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de site soepel draait.
Laura Hartman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben met de beste zorg deze privacy opgesteld en voor een volledige informatie over de AVG verwijs ik u door naar:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van een  factuur/ zorgnota.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling
De kosten van het consult

Toestemming:
U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven .
Laura Hartman gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Bewaren:
Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Privacy:
Laura Hartman heeft als enige toegang tot de gegevens en uw dossier.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

Uw rechten:
U heeft de volgende rechten
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
-Het rechts op inzage en afschrift van die gegevens.
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier
– Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
-Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.