Print

Over mij - Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een behandeling is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig..
Behandeling vindt plaats op afspraak.
Een intakegesprek duurt meestal 90 minuten. Vaak krijgt u intakevragenlijsten per mail toegestuurd.

Betalingswijze van de behandelingen gebeurd in onderling overleg en is contant.

Annulering afspraak:
Houd je aan de met jou gemaakte afspraken, wat belangrijk is voor de coaching of behandeling zodat er continuïteit in het proces plaatsvindt. Bovendien reserveer ik tijd voor jou. Wanneer je een keer door overmacht verhinderd bent, verzoek ik je om dit mij zo spoedig mogelijk te laten weten.
- Wanneer jouw afmelding meer dan 24 uur voor de afspraak plaats vindt wordt er geen bedrag in rekening gebracht.
- Wanneer jouw afmelding minder dan 24 uur voor de afspraak plaats vindt, wordt een bedrag van € 25 in rekening gebracht.
- Bij het niet nakomen van een afspraak zonder deze geannuleerd te hebben, wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.
Als psycho-energetisch lifestyle coach ben ik gebonden aan zwijgplicht. Dat wil zeggen dat ik zonder (schriftelijke) toestemming van jou geen informatie aan derden mag verstrekken.

 

 Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.
 Laura hartman verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft voor informatieverstrekking.

Informatie:
Indien u informatie wilt ontvangen dan is uw naam, telefoonnummer en/of mailadres voldoende + uw vraag zodat wij die informatie aan u kunnen verstrekken.
Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of door te verkopen aan derden.

Cookies
Laura Hartman verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u onze website bezoekt.
 Laura Hartman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben met de beste zorg deze privacy opgesteld en voor een volledige informatie over de AVG verwijs ik u door naar:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van een  factuur/ zorgnota.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling: zorgcode van de behandeling zoals bekend bij zorgverzekeraar.
De kosten van het consult

Toestemming:
U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven .
Laura Hartman gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Bewaren:
Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Privacy:
Laura Hartman heeft als enige toegang tot de gegevens en uw dossier.
Uwgegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

Uw rechten:
U heeft de volgende rechten
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
-Het rechts op inzage en afschrift van die gegevens.
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een             
  wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier
- Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
-Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.